(1)
Laptev, M. V.; Khudorozhkova, A. O.; Isakov, A.; Grishenkova, O. V.; Zhuk, S. I.; Zaikov, Y. P. Electrodeposition of Aluminum-Doped Thin Silicon Films from a KF–KCl–KI–K2SiF6–AlF3 Melt: Scientific Paper. J. Serb. Chem. Soc. 2021, 86, 1075-1087.