Published: 22.07.2016

Phenolic and mineral profile of Balkan indigenous apple and pear cultivars

Jelena Živković, Katarina Šavikin, Gordana Zdunić, Biljana Dojčinović, Nebojša Menković

607-621

Comparison of organics and heavy metals acute toxicities to Vibrio fischeri

Xuepeng Yang, Ji Yan, Fangfang Wang, Jia Xu, Xiangzhen Liu, Ke Ma, Xiangmei Hu, Jianbin Ye

697-705