Published: 24.09.2018

Synthesis and electrochemistry study for La doped RuO2-TiO2/Ti coatings

Xiaoyu Jiang, Shuai Li, Zhigang Zhang, Hang Xiao, Weiqing Wu, Lang Lin, Xiaoyuan Wu, Wei Li, Lei Zhang, Wenzhe Chen

995–1003

Study on mineralogical crystallization of granulation of gas quenching blast furnace slag

Knag Yue, Liu Chao, Zhang Yuzhu, Xing Hongwei, Long Yue, Jiang Maofa

1031–1045