Vol 83, No 9 (2018)

Table of Contents

Organic Chemistry

Meltem Tan, İshak Bildirici, Nurettin Mengeş
953-968

Inorganic Chemistry

Jixun Han, Xucan Cai, Guoxin Sun, Yu Cui
969–980

Theoretical Chemistry

Luis Humberto Mendoza-Huizar
981–993

Electrochemistry

Xiaoyu Jiang, Shuai Li, Zhigang Zhang, Hang Xiao, Weiqing Wu, Lang Lin, Xiaoyuan Wu, Wei Li, Lei Zhang, Wenzhe Chen
995–1003

Thermodynamics

Duygu Uysal Ziraman, Javid T. Safarov, Özkan Murat Doğan, Egon P. Hassel, Bekir Zühtü Uysal
1005–1016

Polymers

Serpil Yilmaz, Mustafa Ersin Pekdemir, Mehmet Coşkun
1017–1030

Materials

Knag Yue, Liu Chao, Zhang Yuzhu, Xing Hongwei, Long Yue, Jiang Maofa
1031–1045

Chemical Engineering

Mohammad Ghomi Avili, Javad Karimi Sabet, Seyyed Mohammad Ghoreishi
1047–1058

Environmental Chemistry

Aydın Çiçek, Onur Yılmaz, Ozgur Arar
1059–1069